Divarmoshtarak

مواد ۱۰۹ الی ۱۳۵ قانون مدنی به احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور اقتصاد دارد است و اشتراک دیوار بین دو ملک است مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد صاحب دیوار می تواند از اسم خود راجع به نهادن سر تیر بر روی دیوار رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.
سوالی که در این زمینه وجود دارد این است که آیا می توان همسایه را به تجدید بنای دیوار اجبار کرد یا خیر؟
در پاسخ به این سوال باید بین دو حالت تفکیک قائل شد اولاً دیوار مشترک بدون دخالت شرکا و بر اثر حادثه یا عامل طبیعی خراب شده است که در این صورت نمی‌توان شریک را به تجدید بنای دیوار الزام کرد ولی این حکم در یک مورد تعدیل شده است و آن اینکه دفع ضرر به نحوه دیگری ممکن نباشد که در این صورت می‌توان مستند به ماده ۱۱۴ قانون مدنی شریک را به تجدید بنای دیوار اجبار کرد.
دومن دیوار بر اثر دخالت یکی از شرکا خراب شده است که در اینجا آنکه دیوار را خراب کرده در صورتی که خراب کردن دیوار لازم نبوده است باید آن را مجدداً بنا نماید ماده ۱۱۷ و ۳۲۹ قانون مدنی
نظریه شماره۷/۶۰۶۸ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۴ اداره حقوقی قوه قضاییه: احداث طبقه دوم با داشتن دید از پنجره یا تراس طبقه دوم به خانه مجاور منع قانونی ندارد لاکن همسایه می تواند جلوی پنجره را دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت گردد.
رای شماره ۹/۶۷۱ مورخه ۶ /۱۰/۷۱ شعبه ۹ دیوان عالی کشور تعیین خسارت به ساختمان توسط خوانده وارد شده یا خیر با دادگاه است و کارشناس برق باید میزان آن را تعیین نماید
من اقدم علی شی فهو ضامن له: هرکس نسبت به مالی فعل زیانبار انجام دهد نسبت به آن ضامن است.