وجه التزام چیست؟ چگونه دریافت میشود نکات کاربردی وجه التزام

تعریف: وجهی است که متعهد در ازای عدم انجام تعهد می باید به متعهد له بپردازد و میزان آن در قرارداد مشخص شده باشد.
مبنای پذیرش و التزام اصل آزادی اراده و ماده ۱۰ قانون مدنی است وجه التزام حد و مرز خاصی ندارد و میزان آن به توافق طرفین است ولی باید توجه کرد از آنجا که وجه التزام نوعی شرط ضمن عقد س پس باید شرایط کلی شرط در آن رعایت شده باشد یعنی باید مشروع و قانونی مقدور و عقلایی باشد وجه التزام نوعی جریمه برای متعهد است تا چنانچه در زمان مقرر به تعهد خود عمل نکند این وجه را به متعهد الله بپردازد و به نوعی و چه التزام ضمانت اجرای تعهد می باشد فایده عملی و چه التزام در این است که جهت مطالبه آن نیازی به اثبات ورود ضرر نمی باشد و حتی اگر ضرری وارد نشده باشد نیز می توان آن را مطالبه کرد
نظریه شماره۷/۶۵۹۸ -۱۵/۱۰/۱۳۷۶ اداره حقوقی قوه قضاییه: با توجه به ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عنایت به اینکه مقررات قانون مدنی را مجلس شورای اسلامی تصویب و اعضای محترم شورای نگهبان تایید کردند و اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز قضات را ملزم به رعایت ضوابط قانونی می‌داند رضا در صورت تخلف هر یک از متعاملین از شرایط مندرج در معامله طرف دیگر قانون و شرعاً حق دارد وجهی را که به عنوان خسارت تعیین شده است دریافت نماید